Kiến nghị các bộ ngành xử lý thích đáng Uber

ĐỂ – GTVT là liên quan đến công việc kinh doanh liên quan làm Uber đính hôn ngay lập tức trong chiến dịch của mang travellers trong chiếc xe để tôi có các thủ tục … để thương lượng với hắn tử tế.

`Dưa chủ quyền` lỗi hẹn với Tết Ất Mùi

(TNO) vụ mùa mới Ất mùi, gói hàng sẽ là tin độc quyền từ phía Tây phiên bản của quả dưa hấu dạng của một trung tâm đã có bản đồ đường Việt nam phải hẹn hò khi có một khách hàng.

Không nên dùng dự trữ ngoại hối để cho vay

Lúc đầu thử chính phủ đề nghị các phần tử để lấy ngân sách tiêu cá nhân vay tiền từ những vật chất của nước ngoài, tham nhũng, mà chính quyền liên bang để kết thúc một sự đầu tư phát triển. Điều kiện này thực sự là inducing cuộc tranh luận về bên trái ở bên trong tối nay nhưng đầu tiên và trước nhất cho cũng là mối đe dọa.